Bibliotekos taisyklės

PATVIRTINTA

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos

direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr.V-226

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos

direktoriaus 2017 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr.V-49, redakcija

 

NAUDOJIMOSI PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) biblioteka (toliau - Biblioteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąją vartotojų registravimo ir aptarnavimo Bibliotekoje tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Naudotis Biblioteka turi teisę visi „Vyturio“ progimnazijos bendruomenės nariai šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Taisyklės parengtos remiantis Pavyzdinėmis naudojimo biblioteka taisyklėmis, patvirtintomis LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV – 442, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos standartais, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu ir kitais teisės aktais.

4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše (1 priedas), parengtame vadovaujantis teisės aktais. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą tvirtina Progimnazijos direktorius.

5. Taisyklėse naudojamos pagrindinės sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis bibliotekoje.

Vartotojas – asmuo Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – veikla, kurią vykdo bibliotekos specialistai, teikiantys bibliotekines bei informacines paslaugas.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, garsinis / regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Kitos sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse, yra nurodytos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos standartuose.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

6. Vartotojų aptarnavimui Bibliotekoje naudojamas Skaitytojo pažymėjimas. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, pratęsti bibliotekos panaudos terminą, naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis.

7. Asmuo, norėdamas įsigyti Skaitytojo pažymėjimą, turi susipažinti su Taisyklėmis.

8. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas nemokamai.

9. Praradus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą naujas išduodamas tada, kai skaitytojas padovanoja bibliotekai knygą. Dovanojamos knygos naudingumas suderinamas su bibliotekininku.

10. Mokiniai Bibliotekoje registruojami pagal Progimnazijoje patvirtintą mokinių sąrašą.

11. Kiekvienais metais vartotojai apsilankę Bibliotekoje yra perregistruojami ir patikslinami jų registracijos duomenys.

12. Mokiniai gali gauti panaudai į namus ne daugiau 5 vnt. dokumentų, mokytojai – ne daugiau 60 vnt. dokumentų.

13. Dokumentai mokiniams išduodami ne ilgesniau kaip dviejų savaičių laikotarpiui, mokytojams – ne ilgesniam kaip vienerių metų  laikotarpiui, kitiems mokyklos darbuotojams - ne ilgesniau kaip dviejų savaičių laikotarpiui.

14. Mokiniai gali du kartus pratęsti naudojimosi dokumentais terminą (išskyrus atvejus, kai dokumentai yra labai paklausūs).

15. Vartotojui, laiku negrąžinusiam dokumentų ir nepratęsusiam naudojimosi dokumentais termino, laikinai ir be atskiro įspėjimo gali būti apribojama teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis.

16. Laikina apribojimo teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis atšaukiama iš karto po to, kai vartotojas grąžina visus Bibliotekos dokumentus, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs.

17. Reti ir vertingi dokumentai (pvz. enciklopedijos) panaudai į namus neišduodami, į namus neišduodami naujausi periodiniai leidiniai.

18. Iš Bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti panaudai į namus išduotų dokumentų apskaitą (elektroninį formuliarą).

19. Skaitytojo pažymėjimo brūkšninio kodo nuskaitymas išduodant dokumentą prilygsta vartotojo parašui.

20. Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose ir kompaktiniuose diskuose, darbui su kompiuteriuose įdiegtomis programomis.

21. Mokiniai po valandos naudojimosi kompiuteriu turi daryti 15 min. pertrauką (vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“).

IV. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 

22. Vartotojai turi teisę:

22.1.  naudotis Bibliotekos fonduose esančiais dokumentais ir informacijos paieškos priemonėmis;

22.2 gauti panaudai dokumentus;

22.3 naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, naudotis savo nešiojamaisiais kompiuteriais;

22.4. Užsisakyti dokumentų elektronines ar popierines kopijas;

22.5 Tik asmeniniam naudojimui skenuoti, fotografuoti, kopijuoti dokumentų fragmentus, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas Bibliotekoje turimus dokumentus, laikantis Lietuvos respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų;

22.6. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines elektronines laikmenas;

22.7. įspėję bibliotekos darbuotoją, išsispausdinti reikiamą dokumentą;

22.8. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

22.9. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 24 val. Bibliotekos darbo dienomis gauti atsakymą.

22.10. lankyti Bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

22.11. pareikšti savo nuomonę apie Biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba raštu.

23. Vartotojai privalo:

23.1. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, jų negadinti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, negadinti Bibliotekos inventoriaus;

23.2. gavus panaudai Bibliotekos dokumentus patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ir pan.); juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

23.3. nustatytu laiku grąžinti gautus panaudai į namus Bibliotekos dokumentus;

23.4. tausoti ir saugoti Bibliotekos patalpas ir įrangą;

23.5. praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką;

23.6. Bibliotekoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams, nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą;

23.7. paltus, striukes, apsiaustus palikti rūbinėje; kuprines, portfelius, krepšius, rankines pasidėti tam skirtose spintose.

24. Vartotojui draudžiama:

24.1. naudojantis kompiuteriais žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą ir kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnį ir kitus teisės aktus;

24.2. Bibliotekos kompiuteriuose diegti ir bandyti programinę įrangą;

24.3. sugedusį kompiuterį taisyti; apie kompiuterio gedimus vartotojas turi informuoti Bibliotekos darbuotoją;

24.4. išjungti  Bibliotekos kompiuterius iš elektros ar kompiuterių tinklo.

25. Vartotojo atsakomybė:

25.1. praradęs ar sugadinęs (išplėšęs lapus, pribraukęs, sutepęs ir pan.) dokumentus vartotojas privalo juos pakeisti tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais;

25.2. už nepilnamečių Bibliotekos vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus atsako jų tėvai arba globėjai;

25.3. draudžiama naudotis svetimu Skaitytojo pažymėjimu, perduoti jį kitiems asmenims;

25.4. Bibliotekos vartotojas, praradęs Skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs Bibliotekai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus;

25.5. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems šias Taisykles, Progimnazijos direktoriaus įsakymu terminuotai arba visą laiką gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka;

25.6. Bibliotekos vartotojas, padaręs turtinę žalą Bibliotekai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Biblioteka turi šias teises:

26.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi Biblioteka taisykles;

26.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir su Skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

26.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus,

termino pratęsimo tvarką;

26.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams.

26.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

26.6. padarytą turtinę žalą praradus ar nepataisomai sugadinus Bibliotekos dokumentus (įrangą) išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

26.7. progimnazijos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

26.8. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų, prieš tai sprendimą suderinus su Progimnazijos direktoriumi;

27. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

27.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

27.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

27.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos

bibliotekų fondo galimybės;

27.4. priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

27.5. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro

įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

27.6. dokumentų išdavimą panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

27.8. viešai paskelbti Bibliotekos naudojimosi taisykles;

27.9. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę;  

27.10. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus

bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

Remiantis šiomis taisyklėmis parengtas naudojimosi Biblioteka
taisyklių tekstas mokiniams (2 priedas)

1 priedas

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos bibliotekos mokamų paslaugų sąrašas

 

Eil Nr.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

APIMTIS

KAINA (EUR)

1

DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS

Kaina nustatoma atsižvelgus į tuo metu esančios paslaugos savikainą (elektros sąnaudas, popieriaus, dažų kasečių kainą). Kopijų ir spausdintų puslapių kainos tvirtinamos progimnazijos direktoriaus įsakymu.

1.1

A-4 formatas

1 kopija

1.2

A-3 formatas

1 kopija

2

DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS

2.1

A-4 formato nespalviniu spausdintuvu

1 puslapis

2.2

A-4 formato spalviniu spausdintuvu

1 puslapis

 

2016-2017 m.m. kainos:

Dokumentų kopijavimas:

A-4 formatas vienas puslapis –  0,03 EUR

A-4 formatas vienas lapas –  0,05 EUR

A-3 formatas vienas puslapis –  0,06 EUR

A-3 formatas vienas lapas – 0,10 EUR

Dokumentų spausdinimas:

 A-4 formato vienas puslapis nespalvotu spausdintuvu -  0,05 EUR

A-4 formato vienas puslapis spalvotu spausdintuvu –  0,30 EUR

2 priedas

NAUDOJIMOSI PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Tekstas pritaikytas mokiniams

Naudojimosi biblioteka tvarka:

1. Naudojimosi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos biblioteka  taisyklės nustato, kaip reikia elgtis bibliotekoje, kokios yra mokinių teisės, pareigos, atsakomybė.

2. Kiekvienam mokiniui išduodamas Skaitytojo pažymėjimas. Turint skaitytojo pažymėjimą galima gauti naudojimuisi Bibliotekos dokumentus (knygas, žurnalus, CD ir kt.).

3. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas nemokamai.

4. Praradus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą naujas išduodamas tada, kai mokinys padovanoja bibliotekai knygą. Dovanojamos knygos naudingumas suderinamas su bibliotekininku.

5. Iš Bibliotekos patalpų galima išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti įvesti į elektroninį formuliarą.

6. Reti ir vertingi dokumentai (pvz. enciklopedijos) į namus neišduodami, į namus neišduodami naujausi periodiniai leidiniai.

7. Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose ir kompaktiniuose diskuose, darbui su kompiuteriuose įdiegtomis programomis.

8. Mokiniai po valandos naudojimosi kompiuteriu turi daryti 15 min. pertrauką.

 

Vartotojų teisės:

9. Gauti į namus iki 5 vnt. Bibliotekos dokumentų.

10. Pasiimtais į namus dokumentais naudotis iki dviejų savaičių.

11. Du kartus pratęsti naudojimosi dokumentais terminą.

12. Išsispausdinti dokumentus, skenuoti.

13.Paprašyti, kad bibliotekos darbuotojai padarytų kopijas (mokamos paslaugos).

14. Lankyti Bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

 

Vartotojų pareigos:

15. Tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, jų negadinti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, saugoti Bibliotekos patalpas ir įrangą.

16. Prieš pasiimant į namus Bibliotekos dokumentus patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ir pan.); juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui.

17. Nustatytu laiku grąžinti Bibliotekos dokumentus.

18. Praradus Skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Bibliotekos darbuotoją.

19. Bibliotekoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams, nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą.

20. Paltus, striukes, apsiaustus palikti rūbinėje; kuprines, krepšius, rankines pasidėti tam skirtose spintose.

Vartotojui draudžiama:

21. Naudojantis kompiuteriais žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą ir kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją.

22. Bibliotekos kompiuteriuose diegti ir bandyti programinę įrangą.

23. Sugedusį kompiuterį taisyti; apie kompiuterio gedimus būtina  informuoti Bibliotekos darbuotoją.

24. Išjungti  Bibliotekos kompiuterius iš elektros ar kompiuterių tinklo.

Vartotojo atsakomybė:

25. Praradęs ar sugadinęs (išplėšęs lapus, pribraukęs, sutepęs ir pan.) dokumentus mokinys privalo juos pakeisti tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais.

26. Draudžiama naudotis svetimu Skaitytojo pažymėjimu, perduoti jį kitiems.

27. Nesilaikantiems arba pažeidusiems šias Taisykles, Progimnazijos direktoriaus įsakymu laikinai arba visą laiką gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.